START GERIATRISCHE AANDOENINGEN GERIATRISCHE BEHANDELINGEN LINKS CONTACT info@geriater-lambrecht.be

 

Geriater Dr. Erik Lambrecht over de Afdeling Geriatrie

AZ Nikolaas - Sint-Niklaas - Hamme België
geriatrie

info@geriater-lambrecht.be

+32478666906


 


Welkom op de afdeling geriatrie, de afdeling binnen ons algemeen ziekenhuis speciaal gericht naar de senioren, de bejaarde en hoogbejaarde mensen.

GA NAAR : (klik on de link hieronder)

Situering

Door de snelle vergrijzing van de bevolking neemt het aantal zorgbehoevende ouder wordende mensen steeds maar toe. Bejaarden vormen de leeftijdsgroep met procentueel het meeste ziekenhuisopnames.

Ouder worden gaat dikwijls gepaard met toenemende lichamelijke, geestelijke en sociale problemen. Een nauwe samenwerking op medisch, verpleegkundig, sociaal en psychologisch vlak is dan ook noodzakelijk.

Dit wordt bereikt door een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de gehospitaliseerde geriatrische patiënt in teamverband. Een globale benadering van de patiënt met bijzondere aandacht voor de gehele persoon is inderdaad een eerste vereiste.

Wat is een geriatrische dienst?

Dit is een hospitalisatieafdeling voor de opvang van acuut zieke bejaarden, die zich dikwijls aanbieden met atypische klachten. Het is geen eindstation of palliatieve dienst. De werking van onze dienst vereist geen hoogtechnologische apparatuur.
De patiënt wordt zo goed mogelijk medisch-internistisch onderzocht, rekening houdend met de leeftijd en de algemene conditie.
Een nauwe samenwerking met de andere ziekenhuisdisciplines biedt een waarborg voor de kwaliteit van de gegeven zorg.
Enkel de behandelingen die de patiënt daadwerkelijk kunnen helpen, worden ingesteld.

Bijna altijd gaat het om meerdere ziekten en aandoeningen tegelijk van meerdere orgaansystemen. De voornaamste zijn: infecties van longen en urinewegen, hartfalen, ritmestoornissen, artrose, suikerziekte, dementie, herhaaldelijke valpartijen al dan niet in associatie met breuken, acute verwardheid, hoge bloeddruk, nierfalen, verminderd zicht en gehoor, evenwichtstoornissen, handicaps en vermindering van de functionele reserve.
Een pluridisciplinaire opvang beantwoordt het best aan de noden en behoeften van een geriatrische eenheid.

Wie kan er terecht?

Patiënten kunnen worden opgenomen van thuis of vanuit een verzorgingsinstelling na rechtstreekse verwijzing door de huisarts, via de afdeling spoedgevallen of rechtstreeks op de afdeling na telefonisch overleg.

De gemiddelde leeftijd bedraagt 84 jaar en de gemiddelde verblijfsduur 3 weken, afhankelijk van de aandoening en het te verwachten herstel.

Een tijdige opname, diagnose en behandeling voorkomt soms onomkeerbare complicaties en een fatale afloop.

Het doel van de geriatrische opname

Eerst en vooral wordt een diagnose gesteld en een medische behandeling opgestart bij de zieke bejaarde.
De opname streeft verder ook naar een ruimere doelstelling, namelijk het maximale behoud van zelfstandigheid van onze bejaarde patiënten, naar het herstel van het persoonlijk en sociaal evenwicht van de patiënt en naar het verlichten van geestelijk en lichamelijk lijden, waardoor zij zo comfortabel mogelijk oud kunnen worden.

Onze hoofdbetrachting blijft levenskwaliteit toe te voegen aan de jaren eerder dan extra jaren aan het leven.

Geriatrie is een aparte discipline die beoogt een extra dimensie toe te voegen aan de ouderenzorg.

Door revalidatie vanaf de eerste opnamedag hopen wij de patiënt zo snel mogelijk opnieuw te integreren in zijn of haar thuismilieu, rustoord of verzorgingsinstelling. Onze dienst is geen afdeling voor langdurig zieke bejaarden. De opnameduur wordt zo kort mogelijk gehouden en is van overheidswege beperkt.

Onze geriatrische equipe bestaat uit...

* dr. Erik LAMBRECHT, geriater (specialist in ouderenzorg en ouderdomsziekten).
* het verpleegkundig team onder leiding van de hoofdverpleegkundige
* logistieke medewerkers en onderhoudspersoneel
* kinesitherapeuten
* ergotherapeut(e)
* medewerkers van de sociale dienst
* logopedist(e)
* psycho(o)g(e)
* diëtisten.

Dit team staat garant voor een degelijke uitvoering van de behandeling en voor een mensgerichte totaalzorg.

Een behandeling wordt in de wekelijkse teamvergadering ingesteld en zonodig in onderlinge samenspraak bijgestuurd. Alle aspecten van de zorg rond elke individuele patiënt worden besproken ter bevordering van het revalidatie- en genezingsproces. De coördinatie gebeurt door de geriater.

Het verpleegkundig team

Het verpleegkundig team staat samen met de logistiek assistenten, altijd klaar om U hulp te bieden bij het wassen, kleden of verplaatsen.

Iedereen is opgeleid om u op een deskundige, toegewijde manier kwaliteitszorg aan te bieden, waarin u als patiënt centraal staat.

Wij vragen om zo snel mogelijk dagkledij mee te (laten) brengen. Het is in dagkledij immers aangenamer om deel te nemen aan een aantal gemeenschappelijke activiteiten in de kiné- of ergozaal. Op die manier voelt u zich minder "ziek" en worden de sociale contacten bevorderd.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een betere motivatie bij het ontslag naar huis.

Kinesitherapie - Ergotherapie - Logopedie

KINESITHERAPIE

Kinesitherapie omvat mobilisatie en gangrevalidatie om de beweeglijkheid te bevorderen en/of te onderhouden en dit zowel individueel als in groepstherapie.

In de aangepaste kiné-zaal wordt aan groepsgymnastiek gedaan. Hierdoor wordt het sociaal aspect benadrukt, waarbij de pati¨nten elkaar onderling stimuleren.

Ook ademhalingskiné, massage en elektrotherapie wordt gegeven.

Specifieke revalidatie van bejaarde patiënten in aansluiting aan hun behandeling door andere specialisten (bvb. na fracturen en knie-, heup- of schouderprothesen) kan worden opgestart.

 

ERGOTHERAPIE

Ergotherapie heeft als doelstelling de zelfredzaamheid van de bejaarde te bevorderen door inoefenen van dagdagelijkse huishoudelijke activiteiten, maaltijdbegeleiding, mentale stimulatie en bevorderen van het zelfvertrouwen.

Ook individuele begeleiding en advies naar de thuissituatie toe om te komen tot een maximale zelfstandigheid wordt toegepast.

LOGOPEDIE

Logopedie kan de patiënt helpen met advies bij problemen met eten en drinken (verslikken), bij spraakproblemen (moeite met spreken) en bij taalstoornissen (moeite met het begrijpen of het vinden van de juiste woorden).

De psycholoog en ergotherapeut

De psycholo(o)ge en ergotherapeut(e) maken een balans op van de verschillende geestesfuncties (geheugen, concentratie, spraak, taal) en van de activiteiten van het dagelijks leven.

De dieetafdeling

De dieetafdeling waakt over een gezonde, evenwichtige voeding in functie van het totale ziektebeeld, stelt het voedingsadvies op in samenspraak met de behandelende geriater en geeft uitleg aan de patiënt.

Er wordt systematisch gescreend naar mogelijke voedingstekorten en deze worden dan in de mate van het mogelijke aangevuld met aangepaste voedingssupplementen. Het is mogelijk uw familielid bij te staan bij de maaltijden.

De sociale dienst of dienst patiëntenbegeleiding

Op de sociale dienst of dienst patiëntenbegeleiding kan U altijd terecht voor administratieve moeilijkheden verbonden aan uw ziekenhuisverblijf en voor bemiddeling bij ziekenfonds of overheidsdiensten. Uw ontslag kan worden vergemakkelijkt door aanvraag van thuisverpleging, bejaardenhulp en poetsdienst, het thuis bezorgen van warme maaltijden, installeren van een personenalarm, enz...

Indien een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, is het best dit zo snel mogelijk te melden. In dat geval bent U samen met uw familie welkom voor informatie, advies en begeleiding om samen te zoeken naar de meest geschikte oplossing voor uw specifiek probleem. Dit vereist ook uw volledige medewerking. Discretie is gegarandeerd.

Bezoek en informatie

BEZOEK

De steun van familie , vrienden en kennissen is ook zeer belangrijk. Bezoekers zijn welkom iedere dag van 14.30u. tot 20u. Gelieve deze uren zoveel mogelijk te respecteren.

INFORMATIE

Voor medische informatie kan U steeds terecht bij de behandelende geneesheer Dokter Lambrecht Erik tijdens de zaalronde of daarbuiten.

Over de dagelijkse gang van zaken kan U overleggen met de hoofdverpleegkundige of met de verantwoordelijke verpleegkundige van de afdeling.

De vrijheid van geloofsovertuiging is volledig gewaarborgd. Patiënten die dit wensen kunnen steeds beroep doen op een levensbeschouwelijke begeleider van hun keuze.

Een interculturele bemiddelaar staat ter beschikking bij taalproblemen en voor overleg.

Ontslag

De ontslagdatum wordt op voorhand vastgelegd. Indien vervoer met de ziekenwagen nodig is (liggend of zittend), kan dit zonder problemen door ons geregeld worden via de mutualiteit of een ambulancevervoerdienst. De kosten hiervoor vallen wel (gedeeltelijk) ten laste van de patiënt.

Bij ieder ontslag wordt door het verpleegkundig team informatie gegeven over verdere thuiszorg en door de kinesist(e) en ergotherapeut(e) over het bereikte resultaat en het behandelplan.

Aan de verwijzende huisarts wordt telkens een gedetailleerde ontslagbrief meegegeven door de behandelende arts van de afdeling met hierin de weerhouden diagnoses en het huidige medicatieschema.

Een mentaliteitswijziging dringt zich op : geriatrie mag niet worden afgedaan als het bemoederen van oudjes. Het gaat om een waardige verzorging van zieke bejaarden, aan wie geen diagnostische onderzoeken of medische handelingen mogen worden ontzegd, uitsluitend omwille van hun ouderdom.

Een fatalistische houding is vaak onterecht. Een optimale samenwerking moeten worden nagestreefd tussen de huisarts en de thuiszorg enerzijds en de tweedelijnsgeneeskunde anderzijds, waarbij de geriater de hulpverlener bij uitstek is die zorg draagt voor de aanpak van de geriatrische patiënt "in zijn geheel".

Contactpersonen

Dokter Erik LAMBRECHT
geneesheer - specialist in de geriatrie
Tel.: 03/760 76 71 (Campus Sint-Niklaas)
Tel.: 052/50 56 11 (Campus Hamme)
+32478666906
info@geriater-lambrecht.be

Mevr. Marleen de GREYT
hoofdverpleegkundige geriatrie
Campus Sint-Niklaas
Tel: 03/760 76 70 of 03/760 76 71
e-mail: marleen.degreyt@aznikolaas.be

Mevr. Ann HUYLEBROECK
hoofdverpleegkundige geriatrie
Campus Hamme
Tel: 052/50 56 11 of 052/50 57 15 of 052 /50 57 16
e-mail: ann.huylebroeck@aznikolaas.be